Algemene voorwaarden

Postcode Service is een handelsnaam van Total Internet Group B.V. KvK 34305376.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Contractwaarde: de door Postcode Service aan de Opdrachtgever gefactureerde en de door de Opdrachtgever aan Postcode Service betaalde som exclusief BTW ingevolge een Overeenkomst, voor zover betrekking hebbend op de door medewerkers van Postcode Service gewerkte uren of op de door Postcode Service geleverde goederen of verleende diensten; 

Fouten: het niet voldoen aan de door Postcode Service schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur, het niet voldoen aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele specificaties; 

Postcode Service: een service van Total Internet Group B.V., statutair gevestigd te Amsterdam; 

Levering: de op- of aflevering volgens de Overeenkomst of opdracht van zaken, diensten of werkzaamheden of combinaties daarvan op de overeengekomen plaats(en);

Normale kantooruren: uren op maandag tot en met vrijdag kantooruren: – niet zijnde algemeen erkende feestdagen – van 9.00 uur tot 17.30 uur; Deze algemene bepalingen zijn opgesteld en geldig voor de bedrijven: Total Internet Group en Total Request. 

Opdrachtgever: elke natuurlijke of rechtspersoon die Postcode Service om een prijsopgave heeft verzocht, dan wel aan wie Postcode Service een prijsopgave heeft verzonden of met wie Postcode Service over de totstandkoming van een Overeenkomst onderhandelt, dan wel met wie Postcode Service een Overeenkomst heeft gesloten; 

Order: een bestelopdracht van de Opdrachtgever; 

Overeenkomst: elke Overeenkomst tussen Postcode Service en de Opdrachtgever, tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden/diensten of het verlenen van (gebruiks)rechten ten aanzien van intellectueel eigendom, zoals het auteursrecht ten aanzien van software of combinaties daarvan, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en elke aanvulling daarop of wijziging daarvan; 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Postcode Service partij is. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. 

2.2 Bij strijdigheid tussen een bepaling in deze algemene voorwaarden en een bepaling in een met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst heeft de laatstbedoelde bepaling voorrang. 

2.3 Wanneer één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, heeft Postcode Service het recht deze bepaling te vervangen en zullen de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht blijven. 

Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle offertes, aanbiedingen of prijsopgaven van Postcode Service zijn vrijblijvend en houden slechts een uitnodiging in tot het doen van een aanbod tenzij schriftelijk in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

3.2 Een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Postcode Service komt tot stand indien en voor zover Postcode Service een Order van de Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt. 

3.3 Indien Postcode Service op verzoek van de Opdrachtgever enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal de Opdrachtgever Postcode Service daarvoor betalen conform de op dat moment bij Postcode Service geldende tarieven. 

3.4 Aanvulling(en) op of wijziging(en) van een reeds tot stand gekomen Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. 

3.5 Aanpassing van het abonnement door op- en/of afwaarderen (up- en/of downgrading) kan 1x per jaar plaatsvinden zonder additionele administratieve kosten. 

Artikel 4 Prijzen 

4.1 Alle prijzen van Postcode Service zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en overige heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de kosten van verpakking en verzending, eventuele installatie- of montage kosten, de kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten de normale kantooruren, alsmede te maken reis- en verblijfkosten in het kader van verlening van diensten, niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en komen die kosten voor rekening van de Opdrachtgever. 

4.2 Wijzigingen in kostprijsverhogende factoren die zich meer dan drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst voordoen, zullen door Postcode Service mogen worden doorberekend. 

4.3 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, worden de in de Overeenkomst genoemde prijzen in januari en juli van elk jaar verhoogd met het prijsindexcijfer voor CAO lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, personeel zakelijke dienstverlening (70-74) zoals dat is vastgesteld door het Centraal Bureau van de Statistiek. Een dergelijke verhoging blijft achterwege indien Postcode Service in het voorgaande tijdvak van zes maanden (januari tot en met juni of juli tot en met december) al een prijsverhoging heeft doorgevoerd conform artikel 4.2 met een percentage gelijk aan of hoger dan het percentage waartoe toepassing van artikel 4.3 zou leiden. Indien de op voet van artikel 4.2 doorgevoerde verhoging percentueel lager is dan het percentage waartoe toepassing van artikel 4.3 zou leiden, wordt op de percentuele verhoging ex artikel 4.3 de in het voorgaande tijdvak van zes maanden doorgevoerde percentuele verhoging ex artikel 4.2 in mindering gebracht. 

4.4 Gebruik vanuit meerdere domeinen en/of IP-adressen en/of multi-stores is toegestaan tot een aantal van tien per contract en onder de voorwaarde dat je eigenaar bent van de site waarin de Postcode Service gebruikt wordt. Onder eigenaarschap valt niet: a. Dat de webshop wordt beheerd voor een klant. b. Dat op de webshop het copyright van een ander bedrijf van toepassing is. c. De situatie waarbij de webshop inhoud suggereert dat het eigendom bij een ander bedrijf ligt. Deze voorwaarden zijn er om doorverkoop van onze diensten (‘stapelen’) tegen te gaan.

4.5 Referral Programma. Met het aanbrengen van een nieuwe klant kan je in aanmerking komen voor twee maanden gratis gebruik. Voorwaarden hiervoor zijn: 1. De betaling door de nieuwe klant is geverifieerd 2. De nieuwe klant is geen, al of niet zelfstandig, onderdeel van jouw bedrijf of bedrijfsstructuur. 3. De nieuwe klant wordt door jou vooraf of gelijktijdig bij het aanmelden van de nieuwe klant aangebracht.

Artikel 5 Betaling en verzuim 

5.1 De Opdrachtgever dient de facturen van Total Internet Group te voldoen conform de op de factuur vermelde betalingscondities. Indien deze betalingscondities ontbreken dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum voor betaling zorg te dragen. 

5.2 Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever zonder (verdere) ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de Opdrachtgever, onverminderd de (overige) rechten van Postcode Service, vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van €75,00. 

5.3 Opdrachtgever heeft geen recht van verrekening of opschorting van betaling en/of de uitvoering van verbintenissen die voortvloeien uit Overeenkomsten of deze algemene voorwaarden. 

5.4 Bij niet tijdige betaling is de Postcode Service gerechtigd de levering van haar services en diensten op te schorten totdat de betaling van het verschuldigde is ontvangen.  

Artikel 6 Leveringstermijnen 

6.1 Alle door Postcode Service genoemde (Leverings)termijnen zijn indicatief, niet fataal en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst aan Postcode Service bekende gegevens en geldende omstandigheden. Postcode Service zal de opgegeven (Leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht nemen. 

6.2 De enkele overschrijding van een genoemde (Leverings)termijn brengt Postcode Service niet in verzuim. Postcode Service is niet gebonden aan (Leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. 

6.3 Postcode Service heeft het recht de Overeenkomst in deelleveringen uit te voeren. 

Artikel 7 Rechten van intellectuele of industriële eigendom 

7.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of krachtens de Overeenkomst door Postcode Service aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen, zaken, programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, tekeningen, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, en op al hetgeen als direct resultaat van de overeengekomen dienstverlening tot stand is gekomen, bijvoorbeeld programmatuur, berusten uitsluitend bij Postcode Service of diens licentiegevers. De Opdrachtgever verkrijgt zolang de overeenkomst voortduurt, uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden met betrekking tot de ter beschikking gestelde programmatuur welke bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet mogen verveelvoudigen of daarvan kopieën mogen vervaardigen. Postcode Service heeft altijd het recht om zogenaamde Open Source Software in te zetten bij het door haar bouwen van een door de Opdrachtgever gevraagde functionaliteit. In een dergelijk geval wordt die software aangeboden onder de oorspronkelijke licentie en is de Opdrachtgever gehouden om deze licentievoorwaarden (zogenaamde Third Party licentievoorwaarden) in acht te nemen, zowel jegens de licentiegever als jegens Postcode Service.

7.2 De Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde zaken, programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Postcode Service of diens licentiegevers bevatten. De Opdrachtgever verbindt zich deze informatie, zaken, programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. De opdrachtgever zal deze geheimhouding ook opleggen aan alle personen werkzaam in de organisatie van de Opdrachtgever, die de zaken, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen gebruiken. 

7.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de zaken, programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. 

7.4 Het is Postcode Service toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan technische beveiligingsvoorzieningen te verwijderen. 

7.5 Postcode Service zal de Opdrachtgever binnen de grenzen aangegeven in artikel 7.7 vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Postcode Service zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever – op straffe van verval van iedere aanspraak jegens Postcode Service – Postcode Service onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de Opdrachtgever de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Postcode Service. De Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Postcode Service verlenen om zich, zo nodig in naam van de Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. 

7.6 De verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Opdrachtgever in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. 

7.7 Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Postcode Service zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maakt/maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Postcode Service een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Postcode Service, naar eigen keuze, het geleverde tegen creditering van de Contractwaarde onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorg dragen dat de Opdrachtgever het geleverde of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Daarenboven zal Postcode Service de Opdrachtgever een schadevergoeding in geld voldoen, indien de Opdrachtgever tot betaling van schadevergoeding aan de rechthebbende gehouden blijkt te zijn, met dien verstande dat de door Postcode Service te betalen schadevergoeding in geld nimmer het bedrag te boven zal gaan corresponderend met de Contractwaarde, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Postcode Service.

7.8 Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Postcode Service wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, waaronder begrepen inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in samenhang met niet door Postcode Service geleverde of verstrekte apparatuur, programmatuur en/of materialen of wegens gebruik op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen zijn ontwikkeld of bestemd. 

7.9 De Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Postcode Service van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking. Opdrachtgever staat ervoor in dat indien de opgedragen werkzaamheden het aanvullen, uitbreiden of wijzigen van bij Opdrachtgever in gebruik zijnde computerprogrammatuur inhoudt, dat Opdrachtgever gerechtigd is de noodzakelijke wijzigingen in de (source van de) programmatuur te laten aanbrengen, hetzij als eigenaar/auteursrecht hebbende, hetzij op grond van een bevoegdheid die hij hiertoe van de eigenaar/auteursrechthebbende heeft verkregen. De Opdrachtgever zal Postcode Service vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

8.1 Het eigendom van door Postcode Service geleverde goederen, zaken, programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, tekeningen, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, en op al hetgeen als direct resultaat van de overeengekomen dienstverlening tot stand is gekomen, gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op de Opdrachtgever nadat deze al hetgeen zij krachtens de Overeenkomst aan Postcode Service verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten. 

8.2 De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen, zaken, programmatuur, apparatuur of andere materialen, zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Postcode Service te bewaren, en deze te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s zoals in ieder geval ook brand, ontploffing, schade en diefstal. 

Artikel 9 Medewerking Opdrachtgever 

9.1 De Opdrachtgever dient de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke apparatuur, materialen, gegevens, inlichtingen of overige middelen, waaronder licenties voor software, tijdig en naar behoren aan Postcode Service ter beschikking te stellen. Hierbij wordt uitdrukkelijk verwezen naar het bepaalde in artikel 7.9 van deze algemene voorwaarden. 

9.2 Op verzoek van de Opdrachtgever kan door Postcode Service specifieke software worden aangeschaft of kunnen licenties worden aangevraagd. De kosten hiervan zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen derhalve voor rekening van de Opdrachtgever. 

9.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Postcode Service te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. Postcode Service garandeert niet dat op basis van de door haar verleende diensten en/of met de door haar geleverde zaken en/of met de door haar ter beschikking gestelde programmatuur een bepaald doel door de opdrachtgever kan worden gerealiseerd, tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald. 

9.4 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, waaronder mede begrepen eventuele bedrijfsschade en gevolgschade, die Postcode Service, voor haar erkende personen of ondernemingen of enige andere derde, zal leiden of heeft geleden ten gevolge van een aan de Opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming. De Opdrachtgever is in het bijzonder aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit onjuistheden in de door de Opdrachtgever aan Postcode Service verstrekte gegevens en/of tekeningen, dan wel die voortvloeien uit gebreken in de door de Opdrachtgever zelf of door derden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

10.1 De aansprakelijkheid van de Opdrachtgever uit hoofde van dit artikel is begrensd tot de Contractwaarde, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de Opdrachtgever. 

Artikel 11 Vertrouwelijke informatie

11.1 Partijen zijn gedurende en na het einde van de Overeenkomst over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst hebben verkregen. Partijen zullen deze geheimhoudingsverplichting eveneens opleggen aan hun ondergeschikten, alsmede aan de door hen ingeschakelde derden. 

Artikel 12 Overmacht

12.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een (al dan niet) toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers of andere contractpartners van Postcode Service. Indien de overmachttoestand langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn. 

Artikel 13 Schade

13.1 Postcode Service is niet gehouden tot het vergoeden van schade of enige andere prestatie indien de tekortkoming van Postcode Service niet onverwijld nadat de Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk door de opdrachtgever aan Postcode Service is gemeld. Postcode Service is evenmin gehouden tot schadevergoeding of enige andere prestatie, indien Postcode Service niet deugdelijk in gebreke is gesteld. 

13.2 Aansprakelijkheid van Postcode Service voor indirecte schade, gevolgschade, bijvoorbeeld in verband met schade geleden door derden, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens (bestanden), schade in de vorm van gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn, en/of letselschade, is uitgesloten. 

13.3 Behoudens opzet of grove schuld van Postcode Service, is Postcode Service in geval van een toerekenbare tekortkoming enkel gehouden om, dit naar keuze van Postcode Service: a. gebreken te herstellen of; b. vervangende programmatuur, zaken of onderdelen te leveren, doch alleen na terugontvangst van de gebrekkige programmatuur, zaken of onderdelen of; c. een in overleg met de Opdrachtgever te bepalen financiële vergoeding te voldoen of; d. de ontvangen Contractwaarde terug te betalen, dan wel een aan de Opdrachtgever verzonden factuur te crediteren, dit onder (al dan niet gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, waarbij terugbetaling of creditering slechts hoeft plaats te vinden indien en voor zover Opdrachtgever aantoont dat het reeds geleverde/ gepresteerde niet doeltreffend benut kan worden. Verdergaande rechten heeft Opdrachtgever niet, derhalve ook niet het recht op ontbinding van een overeenkomst. 

13.4 Indien Postcode Service onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde desalniettemin gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding of boete of enige andere financiële tegemoetkoming in verband met enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Postcode Service of anderszins, is de aansprakelijkheid van Postcode Service te allen tijde beperkt tot maximaal de Contractwaarde of tot aan de som die aan de zijde van Postcode Service in het voorkomend geval daadwerkelijk gedekt wordt door verzekering, en wel de laagste van de beide genoemde sommen. Indien de overeenkomst een (duur-)overeenkomst is tot het verrichten van diensten c.q. werkzaamheden die op het moment dat het schadeveroorzakende voorval zich voordoet reeds langer dan een jaar heeft geduurd, wordt de Contractwaarde gesteld op het totaal van de aan Total Internet Group betaalde facturen (excl. BTW) voor maximaal één jaar. 

13.5 Opdrachtgever vrijwaart Postcode Service voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Postcode Service geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. 

13.6 Met betrekking tot in het kader van een tussen partijen gesloten (duur) overeenkomst reeds correct geleverde prestaties, heeft een ontbinding geen effect, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat het reeds geleverde niet doeltreffend kan worden benut ten gevolge van het niet leveren van de resterende prestaties. 

13.7 Postcode Service kan zich op de bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden beroepen, zoals beperking van haar aansprakelijkheid ten aanzien van handelingen van derden en de gevolgen daarvan die aan Postcode Service worden toegerekend. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Postcode Service zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient. 

Artikel 14 Beëindiging 

14.1 De duur van dienstverleningsovereenkomsten is onbepaald, tenzij uitdrukkelijk een bepaalde tijd is vastgelegd. Tenzij anders is overeengekomen, geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging kan alleen tegen de eerste dag van een kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk of per e-mail aan finance@postcodeservice.com te geschieden. 

14.2 De Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim en Postcode Service is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan de Opdrachtgever (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, indien de Opdrachtgever wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of indien de Opdrachtgever onder curatele of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld, dan wel indien er een tot één van deze gevallen strekkende aanvraag wordt ingediend, indien de Opdrachtgever zeggenschap over zijn onderneming of een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk overdraagt, indien de Opdrachtgever zijn onderneming liquideert of stillegt, indien er op enige andere wijze sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever of indien op goederen van de Opdrachtgever of gedeelten daarvan, conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd. Postcode Service zal wegens de beëindiging nimmer tot betaling van enige schadevergoeding gehouden zijn. 

14.3 Postcode Service is altijd gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, zonder dat zij enige opzegtermijn in acht hoeft te nemen, indien de Opdrachtgever een andere niet bij de Opdrachtgever in dienst zijnde IT-deskundige inzage geeft in of toegang geeft tot door Postcode Service aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde software. Postcode Service zal wegens een dergelijke opzegging nimmer tot betaling van enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever gehouden zijn. 

14.4 Bedragen die Total Internet Group vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

Artikel 15 Teruggave bij einde overeenkomst 

15.1 De Opdrachtgever is gehouden om op het moment dat de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Postcode Service een einde neemt, door welke oorzaak ook, al hetgeen door Postcode Service aan de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, waaronder programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, tekeningen, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, onverwijld terug te geven aan Postcode Service, zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is daarvan kopieën te behouden. Het bepaalde in de voorgaande volzin heeft ook betrekking op software die Postcode Service ter beschikking stelt aan meer dan één opdrachtgever of in het kader van haar bedrijfsvoering hanteert bij de ontwikkeling en/of het onderhoud van software, zoals software die deel uitmaakt van de zogenaamde software ontwikkelstraat” van Postcode Service. Het bepaalde in dit artikel – de contractuele afgifteplicht – geldt ook ten aanzien van middelen, waaronder software en licenties die Postcode Service op verzoek van de Opdrachtgever heeft aangeschaft en die geheel of ten dele door de Opdrachtgever zijn betaald. Het voorgaande is slechts dan niet van toepassing indien in de Overeenkomst expliciet en ondubbelzinnig anders is bepaald. 

Artikel 16 Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting 

16.1 Op de Overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. 

16.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten worden naar keuze van Postcode Service beslist door arbitrage of de rechtbank van de plaats van een van haar kantoren of de woonplaats van Opdrachtgever. 

DIENSTVERLENING 

De in dit hoofdstuk ‘Dienstverlening’ vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Postcode Service diensten verleent, bijvoorbeeld organisatie- en automatisering adviezen geeft, toepasbaarheidsonderzoek doet, consultancy activiteiten verricht, ondersteuning biedt of personeel detacheert. Deze bepalingen laten de in de Algemene Bepalingen opgenomen artikelen omtrent specifieke diensten, zoals de ontwikkeling van programmatuur en gebruik en onderhoud daarvan, onverlet. 

Artikel 17 Uitvoering 

17.1 Postcode Service zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Postcode Service worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Postcode Service in de Overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaalbaarheid is omschreven. Als hoofdregel is Postcode Service derhalve niet verantwoordelijk voor voortgang of totstandkoming van een project. Dit is zij nimmer indien aan het project ook wordt gewerkt door medewerkers van Opdrachtgever of derden. 

17.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Postcode Service gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

17.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Postcode Service gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen. Postcode Service is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 18. 

17.4 Indien de Overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Postcode Service steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. 

17.5 De kosten van de door derden te verrichten werkzaamheden zoals datatypewerk en drukwerk, alsmede de te gebruiken machinetijd op de hiertoe door Opdrachtgever ter beschikking gestelde computer zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 

17.6 Indien Opdrachtgever vanuit zijn administratie niet het tegendeel kan aantonen gelden de op de facturen van Total Internet Group vermelde tijden en bedragen als juist. 

17.7 Voor overwerk, uitgevoerd in opdracht van en na goedkeuring door de Opdrachtgever, zal een facturatie met een overurenopslag plaatsvinden. De overurenopslag bedraagt, voor werkzaamheden op maandag t/m vrijdag voor 24.00 uur 25%, voor werkzaamheden op dinsdag t/m vrijdag voor 07.00 uur en op zaterdag 50% en voor werkzaamheden op zon- en feestdagen (tot 07.00 uur in de volgende ochtend) 100% van het uurtarief. 

17.8 De normale reistijden en –kosten voor het woon/werkverkeer van de medewerkers van Postcode Service zijn in de overeengekomen prijs begrepen, voor zover detachering in Nederland plaatsvindt.

Artikel 18 Gebruiksrecht 

18.1 Postcode Service verleent de Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur op grond van de ontbindende voorwaarde dat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit een Overeenkomst tot gebruik van de programmatuur nakomt. De Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. 

18.2 De programmatuur mag door de Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op die verwerkingseenheid en voor het bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. 

18.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever gebruikt. 

18.4 De Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van Fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘timesharing’). De broncode van de programmatuur wordt niet aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders overeengekomen wordt in het geval een zogenaamde open source code of shared source code. 

18.5 De Opdrachtgever mag voor eigen gebruik back-up kopieën van de programmatuur maken, mits merken en auteursrechtaanduidingen niet worden gewijzigd. 

18.6 Het gebruiksrecht van de Opdrachtgever neemt een einde op het moment dat de Overeenkomst tussen partijen een einde neemt, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. 

18.7 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van alle in het kader van een Overeenkomst verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden, althans toegangsgegevens. 

18.8 Opdrachtgever zal in het kader van het afnemen van de Diensten handelen als een professionele gebruiker en in dat kader in ieder geval: a. geen onoordeelkundig, ongeautoriseerd, onwettig of onoorbaar gebruik, misbruik dan wel gebruik niet overeenkomstig het gebruiksdoel; b. geen data, scripts of Programmatuur op de servers van Postcode Service plaatsen die in strijd kunnen zijn met, of inbreuk maken op, of in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de Overeenkomst c. en deze Algemene Voorwaarden, de algemeen aanvaarde normen van toepassing op het gebruik van internet (‘nettiquette’), de rechten van Postcode Service of derden, waaronder naast de intellectuele eigendomsrechten worden verstaan, alle zaken die in strijd zijn met de wet of goede zeden, waaronder, doch niet beperkt tot het plaatsen van (kinder)pornosites, illegale kansspelen, peer-to-peer netwerken bestemd dan wel geschikt voor het uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd of inbreukmakend materiaal, danwel daartoe bestemde bulletin boards of chatsites, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, etcetera; d. geen virussen, spybots, Spam of ander voor internetgebruikers overlast veroorzakend materiaal verspreiden; e. geen gebruik maken van andere dan door Postcode Service geadviseerde apparatuur en anderszins de aanwijzingen van Postcode Service met betrekking tot randvoorwaarden voor het gebruik opvolgen; f. derden niet toestaan gebruik te maken van gebruiksrechten van Postcode Service zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; g. de systemen van Postcode Service niet gebruiken, of nader inrichten c.q. parameteriseren zodat de systeembelasting substantieel groter wordt of de stabiliteit van de functionaliteit lager wordt; h. geen verstoring van het functioneren van ICT-infrastructuur van Postcode Service, infrastructuur van derden en/of koppelingen tussen infrastructuren door (de inhoud of intensiteit van) het dataverkeer of door het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken en generlei handelingen verrichten zoals het opstarten van processen/programma.s op de systemen van Postcode Service, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan haar systemen of overige Internetgebruikers zouden kunnen hinderen, een en ander naar het uitsluitend oordeel van Postcode Service; i. Opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor (de extra kosten bij) overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst of afbeeldingen over het Internet via de server van Postcode Service van en naar de website van Opdrachtgever). Zulks geschiedt conform de overeengekomen voorwaarden en tarieven zoals vastgelegd in de tarievenlijst bij de Overeenkomst of zoals gepubliceerd op de internetsite van Postcode Service; j. de “fair use” policy van Postcode Service respecteert ten aanzien van het gebruik van haar diensten ter bescherming van de belangen van haar gebruikers, inhoudende dat het gebruik zich binnen redelijke proporties en een redelijke bandbreedte van capaciteitsbeslag bevinden. 

18.9 Postcode Service behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan Opdrachtgever verstrekte toegang tot- en gebruik van systemen van Postcode Service onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing buiten gebruik te (doen) stellen wanneer Opdrachtgever handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Opdrachtgever blijft in dat geval wel aansprakelijk voor de kosten voortvloeiend uit de Overeenkomst voor de resterende looptijd. 

18.10 Postcode Service is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Postcode Service tegen aanspraken van derden uit dien hoofde. 

18.11 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij Postcode Service daaraan voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

Artikel 19 Ondersteuning 

19.1 Postcode Service is jegens de Opdrachtgever tot geen verdergaande prestaties gehouden dan aangegeven in een onderhoudsovereenkomst, mits een dergelijke Overeenkomst wordt afgesloten. Postcode Service garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of Fouten zal werken of dat alle Fouten zullen worden verbeterd. Iedere eventuele gehoudenheid van Postcode Service tot ondersteuning vervalt indien de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Postcode Service wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen. 

Artikel 20 Onderhoud 

20.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten – noch de Opdrachtgever noch Postcode Service is tot het aangaan van een dergelijke Overeenkomst gehouden – zal de Opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Postcode Service geconstateerde Fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Postcode Service melden. Na ontvangst van de melding zal Postcode Service naar beste vermogen – onder de condities genoemd in de onderhoudsovereenkomst – Fouten trachten te herstellen. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Postcode Service te bepalen wijze en termijn aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Postcode Service is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. 

20.2 Telkens wanneer Postcode Service de Opdrachtgever dient te bezoeken voor het uitvoeren van overeengekomen onderhoudswerkzaamheden is de Opdrachtgever de voorrijkosten verschuldigd die Postcode Service pleegt te hanteren. 

20.3 Postcode Service kan altijd zijn gebruikelijke tarieven en kosten in rekening brengen. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud. 

20.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Postcode Service – tenzij in de onderhouds-overeenkomst anders is bepaald – bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Postcode Service niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie ongeacht de vraag of de Opdrachtgever de verbeterde versie heeft afgenomen en geïnstalleerd. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Postcode Service van de Opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe Overeenkomst met Postcode Service aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald. De verplichting tot het verstrekken van een dergelijke nieuwe versie vloeit derhalve niet uit de onderhoudsovereenkomst voort. 

Interesse of vragen?

Accountteam Nederland

Wil je weten wat de Postcode Service voor jouw organisatie kan betekenen? Aarzel niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen. We denken graag met je mee.

Google Beoordelingen
5.0